ЕС предлага извънредно законодателство за ускоряване на внедряването на възобновяема енергия
10 ноември 2022 Г

За да се справи с изключително високите сметки за енергия, вчера Европейската комисия предложи извънредно регулиране за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници. Това следва искането на европейските лидери от 20 октомври Комисията да предложи такава мярка.Предложението предлага максимален краен срок от един месец за процеса на издаване на разрешителни за соларни фотоволтаични проекти, когато те са инсталирани на сгради, навеси за коли, земя около транспортната инфраструктура, изоставени индустриални обекти и др.

„За максимална ефективност на това предложение ще бъде от решаващо значение да се премахнат пречките пред инвестициите в изграждането на соларни плюс термопомпени решения и по-специално да се позволят модели на инвеститори от трети страни.“ 

Предложението също така ограничава разрешенията за повторно захранване на съществуващи мащабни проекти за слънчева енергия до 6 месеца – където предишните предложения бяха определили краен срок от 1 година.  

Източник: solarpowereurope

§ 1. Създава се чл. 25а:„Чл. 25а. (1) Краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW. (2) В случаите по ал. 1 крайният клиент подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа. (3) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система с оглед недопускане постъпване на електрическа енергия и смущения в мрежата. (4) Допълнителното споразумение по ал. 3 се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава. (5) Краен клиент може да внася произведената от енергийните обекти по ал. 1 електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.”
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г., бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 92 от 2020 г.; изм., бр. 104 и 107 от 2020 г., бр. 16, 20 и 21 от 2021 г.; Решение № 17 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 94 от 2021 г.) се правят следните допълнения: 1. В чл. 124, ал. 1, 2 и 3 след думите „общ устройствен план” се добавя „или за изменение на действащ общ устройствен план”. 2. В чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „д” накрая се добавя „и 14а”. 3. В чл. 147: а) в ал. 1 се създава т. 14а:„14а. изграждане на енергиен обект по чл. 25а, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 5 МW;” б) в ал. 2 се създава изречение второ: „За строежите по ал. 1, т. 14а се представят становище на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и допълнително споразумение към договора за достъп и пренос, сключено между крайния клиент и оператор на електропреносната или на съответната електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа.

Има една известна поговорка: „Никога не позволявайте на кризата да отиде на вятъра“. Настоящата енергийна криза имаше ужасно въздействие върху много потребители, но също така даде на енергийния сектор златна възможност да влезе във форма за енергийния преход. Джон Слоу, директор на Delta-EE, разглежда въздействието и възможностите на енергийната криза, която се разиграва в момента в Европа и какво може да означава тя за сектора на възобновяемите източници.

Кризата, усещана в различна степен в цяла Европа, е следствие от няколко несвързани фактора, които се случват едновременно. Глобалното търсене на газ се е увеличило бързо, докато някои газови и енергийни съоръжения са офлайн, нивата на съхранение на газ са по-ниски от нормалните и метеорологичните условия възпрепятстват възобновяемите енергийни източници.

Неизбежно фокусът е върху високите цени на енергията за клиентите и в някои случаи неспособността на търговците на дребно да прехвърлят тези цени поради регулирани тарифи и ценови тавани. Този краткосрочен фокус е разбираем, както и необходимостта от защита на уязвимите клиенти. Но какви са последствията от енергийния преход?

Нашият анализ обхваща нашето ориентирано към клиента мислене и разпределена, обединена енергийна система, да не говорим за повишената спешност, която се изисква, ако искаме да постигнем въглеродните цели за 2030 г. и да имаме справедлив, бърз и ефективен енергиен преход.

ДЖОН СЛОУ източник: www.pv-magazine.com/2021/11/23/energy-crisis-and-the-energy-transition/

от Джулс Скъли, 8 декември 2021 г

Соларните  модули, продавани в Европейския съюз (ЕС), може да подлежат на по-ниски ставки на данък върху добавената стойност (ДДС), след като тази седмица беше постигнато споразумение от финансовите министри от целия блок.

Европейският съвет се съгласи да актуализира правилата за ставките на ДДС, за да приведе правилата на данъка в съответствие с приоритетите на ЕС като борбата с климатичната криза, като същевременно предостави на правителствата по-голяма гъвкавост относно ставките, които могат да прилагат.

След консултации между държавите-членки на ЕС, те решиха да разширят настоящия списък със стоки и услуги, които могат да се възползват от намалени ставки на ДДС, за да включат, наред с други неща, слънчеви панели, инсталирани на частни домове и обществени сгради.

„Това е ранен коледен подарък от Съвета“, каза Валбурга Хемецбергер, главен изпълнителен директор на търговската асоциация SolarPower Europe (SPE), в изявление, изпратено до PV Tech .

„Тъй като много европейци страдат от това последно покачване на цените на енергията, предизвикано от газ, намалените ставки на ДДС за слънчевата енергия скоро ще направят още по-достъпно за европейските домакинства и предприятия да инвестират в слънчева енергия и да имат достъп до чисто и евтино електричество.

Наред със соларните модули, артикули като зелени отоплителни системи и велосипеди биха се възползвали от по-ниски ставки на ДДС. Списъкът също е актуализиран, за да включва цифрови услуги като достъп до интернет и стоки, които защитават общественото здраве.

Съгласно новите правила държавите-членки на ЕС ще продължат да прилагат стандартна ставка на ДДС над 15%. Те обаче вече ще имат възможността да прилагат две намалени ставки до 5% за стоки и услуги в до 24 категории.

Съветът също така се съгласи постепенно да премахне намалените ставки на ДДС или освобождаването на изкопаеми горива и други стоки с подобно въздействие върху емисиите на парникови газове до януари 2030 г.

Според Европейската комисия (ЕК) настоящите правила на ЕС за ДДС са на почти 30 години и се нуждаят от спешна модернизация.

Актуализираните правила ще бъдат изпратени на Европейския парламент за консултация с окончателния текст до март 2022 г.

По-рано тази година ЕК разкри нова амбиция на ЕС да повиши дела на възобновяемата енергия до 40% от крайното потребление до 2030 г., спрямо предишната цел от 32%. SPE прогнозира, че постигането на тази цел ще изисква общо 660 GW слънчева фотоволтаична енергия, разположена в цяла Европа.

източник: https://www.pv-tech.org/solar-modules-set-to-benefit-from-reduced-vat-rates-in-eu/

…..

През 2015 г. Парижкото споразумение  относно изменението на климата беше подписано и предвидено от нациите в рамките на UNFCC чрез Целевия план за климата за 2030 г., който проправи пътя за значителни действия за справяне с намаляването на глобалните емисии през следващото десетилетие. Основните фактори на този план са:

  • Намаляване на емисиите на парникови газове до поне 55% под нивата от 1990 г. до 2030 г.

  • Създаване на растяща и жизнена икономика чрез зелени работни места

  • Световно сътрудничество за ограничаване на повишаването на глобалната температура до 1,5°C

Целевият план показва голяма амбиция на подписалите страни от ЕС, което от своя страна би вдъхновило други държави извън ЕС да създадат разумен и отговорен план за изпълнение на целите на Парижкото споразумение. Тенденцията за преминаване към възобновяеми източници за енергийно снабдяване, развитие и създаване на местни работни места за устойчива икономика, международно сътрудничество вече е необратима.

Слънчевата технология става все по-напреднала в решаващ момент от човешката история и може да бъде ключов принос в глобалните усилия за борба с изменението на климата. Цената на фотоволтаичните модули продължава да пада всяка година, дори през тази бурна 2020 година. Между 2006 – 2019 г. средната цена на фотоволтаични модули за Wp е спаднала с 40% годишно.

….

Дори по време на пандемията фотоволтаичният ток продължи да расте , като досега са инсталирани повече от 100 GWp . Самият този факт доказва, че фотоволтаичната индустрия е невероятно устойчива и привлекателна инвестиция . IHS Markit прогнозира, че през 2050 г. слънчевата фотоволтаична енергия ще бъде еквивалентна на 40% от глобалното производство на енергия от възобновяеми източници . Наред с изчерпването на изкопаемите горива като основни енергийни източници, тенденцията за разширяване на възобновяемата енергия е неудържима . Фотоволтаичните инсталации във всички сектори (търговски, жилищни, битови и др.) се увеличават всяка година с по-голямата част от добавения капацитет в сектора на комуналните услуги. 

Тенденции и производство на фотоволтаични технологии

Новите стандартни размери за слънчеви клетки все още са спорен въпрос, тъй като много различни размери на клетките се използват от различни производители. Финалното състезание обаче най-вероятно ще бъде между клетки M6 (166 mm), M10 (182 mm) и M12 (210 mm) или цифра, съответстваща на това количество. PERC клетките ще доминират на пазара, както са го правили досега чрез иновации като TOPCON, за да продължат да подобряват ефективността. 

С все по-голяма ефективност и по-големи слънчеви клетки, мощността на PV модулите ще продължи да расте експоненциално . Почти всички основни производители предлагат модули, които могат да доставят над 600Wp в своето портфолио. Въпреки че модулите с изходна мощност от 400Wp до 500Wp (за еквивалент на 72 клетки) ще продължат да бъдат популярни, тъй като предлагат приличен баланс между разходите и възвръщаемостта на енергията.

За да бъде в крак с търсенето, производственият капацитет на всички производители също се разширява всяка година. Производственият капацитет на производителите от списъка Tier 1 се удвои от 107,2 GW през 2018 г. на 241,09 GW през 2020 г. По-специално, Canadian Solar планира да удвои производствения си капацитет за модули през 2021 г. в сравнение с обема за 2019 г. Като вертикално интегриран производител, Canadian Solar също разширява и надгражда производството си на блокове, пластини и слънчеви клетки през 2021 г. 

Цената на двулицевия модул намалява заедно с цената на монолицевите модули. В същото време производителите могат на практика да използват една и съща слънчева клетка както за еднолицеви, така и за двулицеви модули. Това прави двустранните модули по- популярни за инсталации с мащабни комунални услуги . Но възниква нова концепция за проектиране: поради по-високите токове са необходими по-мощни инвертори, за да се справят с по-голяма мощност от фотоволтаичната система. Тази тенденция също изисква модернизирана монтажна структура и система за проследяване, за да се използва енергиен потенциал на обекта. 

Много производители на инвертори предлагат хибридни инвертори в своето портфолио, които позволяват възможностите за домашно приложение да бъдат оборудвани с акумулаторна батерия   по по-бърз и лесен начин. Два примера за цялостни системи с резервни функции са на хибридна система Solax и Fronius Gen24 система . Тъй като цената на компонентите на фотоволтаичната система намалява, докато е изправена пред смесена поддържаща политика от страна на правителствата, инсталирането на фотоволтаична система с батерия постоянно ще става все по-популярно решение, за да се постигне енергийна независимост и да се увеличи максимално потенциалът на фотоволтаичната система . 

Очаква се електрическите превозни средства да станат още по-популярни през това десетилетие, като по този начин заменят традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене. В Европа електромобилите представляват 3,6% от общия брой превозни средства през 2019 г. В Норвегия повече от 25% от превозните средства са електрически. Производителите на автомобили непрекъснато изграждат и въвеждат нарастващо разнообразие от модели, което дава на бъдещите клиенти повече избор и достъпност и от финансова гледна точка. Разрастването и наличността на електромобилите също така стимулира нарастващото търсене на придружаващи аксесоари като зарядни устройства за електромобили (вградени зарядни устройства за стена) и зарядни станции за EV за паркиране . 

… източник: solarity.cz

Translate »