13 години опит във възобновяемата енергетика

0
години опит
0
успешно завършени проекти

Eco Power 2009 – един от пионерите в областта на възобновяемите енергийни източници в България.


От създаването си през 2009 г. компанията е изградила редица фотоволтаични централи, успешно работещи вече години наред.

ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ

Индивидуални решения за всеки казус

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подготовка на разрешителни и лицензи. Технически проекти

ДОСТАВКА НА КОМПОНЕНТИ

Доставка на широка гама качествени фотоволтаични компоненти

ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ

 

 

Инсталиране и пускане в експлоатация. Поддръжка

Качество

Ние винаги се стремим да предлагаме на своите клиенти надеждни и иновативни продукти на най-добрите световни марки

Иновации в действие

Ние непрекъснато извършваме мониторинг и оценяваме новите технологии в сектора, като ги правим достъпни за обществото

Eco Power 2009 постига „троен резултат“ на устойчивост: управление на качеството, социална и екологична отговорност.

Фокусирайки се върху подобряване на инфраструктурата за качество и оптимизиране на бизнес практиките, от съществено значение за икономическата устойчивост, успешно преминавайки процесите на сертифициране на ISO 9001: международен стандарт за управление на качеството (СУК).

Като социално отговорна компания осигуряването и поддържането на здравето и безопасността на хората е първостепенен приоритет за Еко Пауър 2009 и част от нашите постоянни усилия, гарантирани с ISO 45001: международен стандарт за здраве и безопасност при работа.

Полагайки непрекъснати усилия за подобряване на екологичните показатели за по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на отпадъците, успешно преминахме процесите на сертифициране на ISO 14001 – международно приет стандарт за управление на околната среда.

За устойчиво бъдеще!
Eco Power 2009


ЕС предлага извънредно законодателство за ускоряване на внедряването на възобновяема енергия
10 ноември 2022 Г

За да се справи с изключително високите сметки за енергия, вчера Европейската комисия предложи извънредно регулиране за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници. Това следва искането на европейските лидери от 20 октомври Комисията да предложи такава мярка.Предложението предлага максимален краен срок от един месец за процеса на издаване на разрешителни за соларни фотоволтаични проекти, когато те са инсталирани на сгради, навеси за коли, земя около транспортната инфраструктура, изоставени индустриални обекти и др.

„За максимална ефективност на това предложение ще бъде от решаващо значение да се премахнат пречките пред инвестициите в изграждането на соларни плюс термопомпени решения и по-специално да се позволят модели на инвеститори от трети страни.“ 

Предложението също така ограничава разрешенията за повторно захранване на съществуващи мащабни проекти за слънчева енергия до 6 месеца – където предишните предложения бяха определили краен срок от 1 година.  

Източник: solarpowereurope

§ 1. Създава се чл. 25а:„Чл. 25а. (1) Краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW. (2) В случаите по ал. 1 крайният клиент подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа. (3) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система с оглед недопускане постъпване на електрическа енергия и смущения в мрежата. (4) Допълнителното споразумение по ал. 3 се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава. (5) Краен клиент може да внася произведената от енергийните обекти по ал. 1 електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.”
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г., бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 92 от 2020 г.; изм., бр. 104 и 107 от 2020 г., бр. 16, 20 и 21 от 2021 г.; Решение № 17 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 94 от 2021 г.) се правят следните допълнения: 1. В чл. 124, ал. 1, 2 и 3 след думите „общ устройствен план” се добавя „или за изменение на действащ общ устройствен план”. 2. В чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „д” накрая се добавя „и 14а”. 3. В чл. 147: а) в ал. 1 се създава т. 14а:„14а. изграждане на енергиен обект по чл. 25а, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 5 МW;” б) в ал. 2 се създава изречение второ: „За строежите по ал. 1, т. 14а се представят становище на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и допълнително споразумение към договора за достъп и пренос, сключено между крайния клиент и оператор на електропреносната или на съответната електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа.

Има една известна поговорка: „Никога не позволявайте на кризата да отиде на вятъра“. Настоящата енергийна криза имаше ужасно въздействие върху много потребители, но също така даде на енергийния сектор златна възможност да влезе във форма за енергийния преход. 

Още

Соларните  модули, продавани в Европейския съюз (ЕС), може да подлежат на по-ниски ставки на данък върху добавената стойност (ДДС), след като тази седмица беше постигнато споразумение от финансовите министри от целия блок.

Още..

През 2015 г. Парижкото споразумение  относно изменението на климата беше подписано и предвидено от нациите в рамките на UNFCC чрез Целевия план за климата за 2030 г., който проправи пътя за значителни действия за справяне с намаляването на глобалните емисии през следващото десетилетие. Основните фактори на този план са:

  • Намаляване на емисиите на парникови газове до поне 55% под нивата от 1990 г. до 2030 г.

  • Създаване на растяща и жизнена икономика чрез зелени работни места

  • Световно сътрудничество за ограничаване на повишаването на глобалната температура до 1,5°C

  • Още

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Eco Power 2009. All Rights Reserved
Translate »